Analiza pe forma finala a Legii nr.192/2016 promulgata de Presedintele Romaniei

Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator

Art. I. – Legea nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr……….. din ……….2019, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

La articolul 2, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(1) Daca legea nu prevede altfel, partile, persoane fizice sau juridice, isi pot  solutiona conflictele de orice natura prin procedura medierii, chiar si dupa declansarea unui proces in fata instantei de judecata.

(2) Dovada incercarii procedurii de mediere se face printr-un certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea, in cazul in care partile au parcurs doar sedinta de informare, sau prin procesul-verbal de inchidere a procedurii de mediere, conform art.57.

In cazul in care una dintre parti refuza in scris participarea la mediere, nu raspunde invitatiei prevazute la art.43 alin.(l) ori nu se prezinta la data fixata pentru mediere, se intocmeste un proces-verbal, care se depune la dosarul instantei si nu constituie dovada a incercarii de mediere, conform art.601.”

„(21) Prin exceptie de la alin.(2), dovada incercarii procedurii de mediere de

catre reclamant va fi considerata ca fiind indeplinita si prin depunerea la dosarul cauzei a procesului verbal de neprezentare a uneia dintre parti, intocmit de mediator, numai in situatia in care se probeaza primirea invitatiei

la mediere de catre parat”.

Exceptia din alin. 2 cu privire la dovada incercarii procedurii de mediere,va fi considerata de instanta ca fiind indeplinita, in situatia cand partea reclamanta face dovada ca a incercat contactarea partii cu care se afla in conflict. Dovada incercarii procedurii de mediere este procesul verbal, intocmit doar de mediator, care va atasa la proconsul verbal confirmarea postala de primire a invitatiei la mediere si va confirma in continutul procesului verbal, ce alte demersuri a mai efectuat conform art.43 alin 4 din lege.

(22) Sedinta de informare cu privire la avantajele medierii este etapa prealabila incheierii contractului de mediere, cuprinsa in procedura medierii, prin care mediatorul folosind tehnici de comunicare specifice profesiei, in  conditii de neutralitate, impartialitate si confidentialitate, analizeaza conflictul si prezinta partilor avantajele apelarii la procedura medierii pentru conflictul lor concret, le da toate informatiile necesare in scopul de a ajuta si determina partile, ca in deplin acord si cunostinta de cauza, sa accepte rezolvarea  neintelegerilor dintre ele prin mediere.

Sedinta de informare este o etapa prealabila  incheierii contractului de mediere. Mediatorul nu are voie sa efectueze sedinta de informare a partilor decat in prezenta tuturor partilor implicate. Informarea consta in analiza de conflict realizata de mediator din punctul de vedere al partilor DIRECT IMPLICATE.  Mediatorul va decide daca conflictul poate fi mediat conform legii 192/2006, daca declina competenta catre alt mediator sau daca acel conflict NU SE POATE MEDIA.(partile nu pot dispune rezolvarea conflictului, legea nu permite) Dupa informare mediatorul va invita partile sa semneze contractul de mediere. Daca cel putin o parte nu doreste semnarea contractului, atunci  mediatorul va elibera certificatul de informare.

2 3Certificatul de informare este documentul eliberat de catre mediator in urma efectuarii sedintei de informare cu privire la avantajele medierii pentru toate partile implicate in conflict, daca acestea decid ca nu doresc semnarea contractului de mediere. Certificatul de informare se elibereaza in mod  gratuit tuturor partilor implicate.

(24) Procesul verbal incheiat conform art. 2 alin.(2) este documentul care se elibereaza de mediator in cazul in care una dintre partile implicate refuza in scris participarea la mediere, nu raspunde invitatiei la mediere ori nu se prezinta la data fixata pentru mediere si va cuprinde in continutul sau demersurile efectuate. Procesul verbal se va elibera partii care se prezinta la data fixata pentru mediere, in conditiile probarii primirii invitatiei.

art.2 alin 2, 21 2 22 3,2 4 sunt definitii obligatorii si acte eliberate de mediator

La articolul 2, dupa alineatul (5) se introduc sase noi alineate, alin.(6) – (11), cu urmatorul cuprins: 

(6) Judecatorul, procurorul, notarul public, avocatul, executorul judecatoresc si consilierul juridic recomanda partilor, respectiv partii pe care o reprezinta, solutionarea amiabila a litigiului, respectiv a conflictului, prin procedura medierii, potrivit legii speciale.

Acest alineat 6, obliga sub forma imperativa, deontologic toti profesionistii dreptului sa recomande procedura de mediere.

(7) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile si conflictelor din domeniul protectiei consumatorilor, in cazul in care consumatorul invoca existenta unui prejudiciu ca urmare a achizitionarii unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectarii clauzelor contractuale ori a garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse in contractile incheiate intre consumatori si agentii economici ori a incalcarii altor drepturi prevazute de legislatia nationala sau a Uniunii Europene in domeniul protectiei consumatorilor.”

„(8) In litigiile dintre consumatori si comercianti in materie de consum, procedura medierii se aplica in mod corespunzator.

(9) Persoanele fizice sau juridice au dreptul de a-si solutiona disputele prin mediere atat in afara, cat si in cadrul procedurilor obligatorii de solutionare amiabila a conflictelor prevazute de lege.

(10) Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum si orice alte drepturi de care partile, potrivit legii, nu pot dispune prin conventie sau prin orice alt mod admis de lege

(11) In orice conventie ce priveste drepturi asupra carora partile pot dispune, acestea pot introduce o clauza de mediere, a carei validitate este independenta de validitatea contractului din care face parte.”

Art. 12

La articolul 12, dupa litera h) a alineatului (2) se introduc patru noi litere,  lit. i – l), cu urmatorul cuprins:

i) corpul profesional al mediatorilor judetean din care face parte;

j) formarea profesionala continua;

k) denumirea formei de exercitare a profesiei de mediator;

date de contact ale mediatorului sau formei de exercitare (nr. telefon, nr. fax, adresa de e-mail).

Art. 17

La articolul 17, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Consiliul de mediere se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor prezentei legi, ale regulamentului sau de organizare si functionare si ale statutului profesiei de mediator.”

 La articolul 18, dupa  alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(l1), cu urmatorul cuprins:

„(11) Consiliul de mediere infiinteaza Institutul de formare continua, in vederea cresterii calitatii pregatirii profesionale continue a mediatorilor autorizati.”

Institutul de formare continua se refera la formarea CONTINUA  a mediatorilor si nu la formarea initiala,  de catre formatori sau profesori  ai altor institutii profesionale. Ex CSM, NOTARI, AVOCATI, EXECUTORI, CONTABILI, ETC, etc.

Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art.24.-

 (1) Mediatorii se pot constitui in asociatii profesionale locale si nationale, avand drept scop reprezentarea intereselor profesionale si protejarea statutelor, si pot adera la asociatii profesionale internationale in conditiile legii.

(2) Totalitatea mediatorilor autorizati de catre Consiliul de mediere constituie Corpul profesional al mediatorilor din Romania (CPMR).

(3) Corpul profesional al mediatorilor din fiecare judet (CPMJ), respectiv din municipiul Bucuresti (CPMB), este constituit din toti mediatorii care au sediul profesional principal/secundar inregistrat in judetul respectiv sau in municipiul Bucuresti.

(4) CPMR va avea un reprezentant in relatia cu sistemul judiciar la nivelul fiecarei curti de apel din Romania.

(5) Organizarea si functionarea CPMR in structuri judetene si pe langa curti de apel se vor face conform Statutului profesiei de mediator.”

La articolul 38, dupa  litera e) se introduce o noua litera, lit.f), cu urmatorul cuprins:

f) neplata taxelor profesionale constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza conform statutului professional.

La articolul 41, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(1) Hotararea Consiliului de mediere de aplicare a sanctiunilor prevazute la art.39 alin.(l) poate fi atacata la instanta de contencios administrativ competenta.”

La articolul 58, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Acordul partilor nu trebuie sa cuprinda prevederi contrare legii si ordinii publice. In conditiile in care legea impune indeplinirea unor conditii de fond si forma, legalitatea acordului de mediere poate fi verificata si atestata fie de avocatii partilor sau de catre un notar public, in situatia in care acestea au fost asistate pe parcursul procedurii de mediere, fie de un alt avocat sau notar public ales de mediator cu acordul partilor.”

Dupa alineatul (2) al articolului 58 se introduc doua noi alineate, alin. (21) si (22) cu urmatorul cuprins:

(3) “Acordul de Mediere verificat si atestat de catre avocatii paratilor, de catre notarul public sau de catre un avocat sau notar public ales de mediator cu acordul partilor, este titlu executoriu.

Avocatul va avea tot interesul sa-si asiste clientul in cadrul procesului de mediere, deoarece in aumite cauze verificarea acordului de mediere sub aspect de legalitate, va face din acordul de mediere titlu executoriu. Atentie nu este vorba depspre dreptul de proprietate al partilor asupra bunurilor, care este atributul instantelor judecatoresti sau al institutiei notarului public. In astfel de cazuri acordul de mediere va fi supus consimtirii instantelor competente sau autentificarii de catre Institutia Notarului public.

(4) In situatia mentionata la alineatul (3), sunt aplicabile si prevederile art.16, alin.2 din O.G.nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar.”

Art. 16  (2) Daca cererea pentru a carei solutionare se solicita ajutor public judiciar face parte din categoria celor care pot fi supuse medierii sau altor proceduri alternative de solutionare, cererea de ajutor public judiciar poate fi respinsa, daca se dovedeste ca solicitantul ajutorului public judiciar a refuzat anterior inceperii procesului sa urmeze o asemenea procedura.

La articolul 58, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin.(7), cu urmatorul cuprins:

„(7) Intelegerea partilor are caracter obligatoriu pentru ele.”

La articolului 59, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Partile sau partea interesata se pot/se poate infatisa la instanta judecatoreasca pentru a cere, indeplinind procedurile legale, sa se dea o hotarare care sa consfinteasca intelegerea lor. Competenta apartine fie judecatoriei in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, sediul, oricare dintre parti, fie judecatoriei in a carei circumscriptie se afla locul unde a fost incheiat acordul de mediere. Hotararea prin care instanta incuviinteaza intelegerea partilor se da in camera de consiliu si constituie titlu executoriu in conditiile legii.

Dispozitiile art.438 – 441 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.”

 Cod Procedura civila 

Art. 438: Conditiile in care se poate lua act de tranzactie

(1)Partile se pot infatisa oricand in cursul judecatii, chiar fara sa fi fost citate, pentru a cere sa se dea o hotarare care sa consfinteasca tranzactia lor.

(2)Daca partile se infatiseaza la ziua stabilita pentru judecata, cererea pentru darea hotararii va putea fi primita chiar de un singur judecator.

(3)Daca partile se infatiseaza intr-o alta zi, instanta va da hotararea in camera de consiliu.

Art. 439: Forma tranzactiei

Tranzactia va fi incheiata in forma scrisa si va alcatui dispozitivul hotararii.

 Art. 440: Calea de atac

Hotararea care consfinteste tranzactia intervenita intre parti poate fi atacata, pentru motive procedurale, numai cu recurs la instanta ierarhic superioara.

 Art. 441: Domeniu de aplicare

Dispozitiile prezentei sectiuni se aplica in mod corespunzator si in cazul in care invoiala partilor este urmarea procedurii de mediere.

 La articolul 59, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(21) Partile sau partea interesata se pot/se poate infatisa la notarul public in vederea autentificarii acordului de mediere.

(22) Judecatorul, daca considera necesar, solicita prezenta tuturor partilor.”

La articolul 602, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Etapa de informare si analiza de conflict din cadrul procedurii de mediere, incluzand si formalitatile pentru convocarea partilor, nu pot depasi 15 zile calendaristice. Prevederile art.2532 pct.7 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, sunt aplicabile in mod corespunzator.

 Art. 2532: Cazurile generale de suspendare a prescriptiei

 7.in cazul in care cel indreptatit la actiune trebuie sau poate, potrivit legii ori contractului, sa foloseasca o anumita procedura prealabila, cum sunt reclamatia administrativa, incercarea de impacare sau altele asemenea, cat timp nu a cunoscut si nici nu trebuia sa cunoasca rezultatul acelei proceduri, insa nu mai mult de 3 luni de la declansarea procedurii, daca prin lege sau contract nu s-a stabilit un alt termen;

La articolul 61, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alin.(3) si (4), cu urmatorul cuprins:

 „(3) In cazurile prevazute la art.601, daca odata cu primirea cererii de chemare in judecata, reclamantul nu a depus dovada ca s-a incercat solutionarea conflictului prin mediere, instanta, odata cu comunicarea cererii de chemare in judecata, va solicita atat reclamantului, cat si paratului, sa depuna dovada ca au incercat solutionarea pe cale amiabila a litigiului, daca o astfel de incercare a avut loc.

(4) In cazul in care pana la data la care judecatorul fixeaza prin rezolutie, potrivit art.201 alin.(3) din lege 134/2010, republicata,cu modificarile ulterioare,  primul termen de judecata, niciuna dintre parti nu comunica instantei dovada prevazuta la alin.(2), instanta va solicita partilor depunerea acesteia pana la primul termen de judecata.

Art. 201: Fixarea primului termen de judecata Cod Procedura civila

(1)Judecatorul, de indata ce constata ca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru cererea de chemare in judecata, dispune, prin rezolutie, comunicarea acesteia catre parat, punandu-i-se in vedere ca are obligatia de a depune intampinare, sub sanctiunea prevazuta de lege, care va fi indicata expres, in termen de 25 de zile de la comunicarea cererii de chemare in judecata, in conditiile art. 165.

(2)Intampinarea se comunica de indata reclamantului, care este obligat sa depuna raspuns la intampinare in termen de 10 zile de la comunicare. Paratul va lua cunostinta de raspunsul la intampinare de la dosarul cauzei.

(3)In termen de 3 zile de la data depunerii raspunsului la intampinare, judecatorul fixeaza prin rezolutie primul termen de judecata, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezolutiei, dispunand citarea partilor.

(4)In cazul in care paratul nu a depus intampinare in termenul prevazut la alin. (1) sau, dupa caz, reclamantul nu a comunicat raspuns la intampinare in termenul prevazut la alin. (2), la data expirarii termenului corespunzator, judecatorul fixeaza prin rezolutie primul termen de judecata, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezolutiei, dispunand citarea partilor.

(5)In procesele urgente, termenele prevazute la alin. (1)-(4) pot fi reduse de judecator in functie de circumstantele cauzei.

(6)In cazul in care paratul domiciliaza in strainatate, judecatorul va fixa un termen mai indelungat, rezonabil, in raport cu imprejurarile cauzei. Citarea se va face cu respectarea dispozitiilor art. 156.

 La articolul 63, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Odata cu pronuntarea hotararii, instanta va dispune, la cererea partii interesate,

restituirea taxei judiciare de timbru, platita pentru investirea acesteia, cu exceptia cazurilor in care conflictul solutionat pe calea medierii este legat de transferul dreptului de proprietate, constituirea altui drept real asupra unui bun imobil,  partaje si cauze  succesorale, caz in care se vor restitui 50 de procente din taxa achitata.”

La articolul 65, se introduce un nou alineat, alin.(2), cu urmatorul cuprins:

„(2) Autoritatea tutelara competenta intocmeste si elibereaza, la cererea mediatorului cu care partile au incheiat contractul sau la cererea oricareia dintre parti, raportul de ancheta psihosociala care este comunicat solicitantului.”

Dupa articolul 75 se introduce un nou  articol, art. 76, cu urmatorul cuprins:

Art.77- Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile Statutului  profesiei de mediator.”

Art.II. In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Legea nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.441 din 22 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

Foto credit www.pexels.com

0

About the Author: